HOËRSKOOL VRYHEID SKOOLREËLS

Hoërskool Vryheid het ‘n trotse tradisie waaraan baie toegewyde ouers, personeel en leerders deur die jare gebou het. Dit is ‘n eer en voorreg om aan die skool verbonde te wees en daarom moet ons ten alle tye daarna streef om in ons gemeenskaplike doel van opvoeding te slaag. Die skool se leuse, Tenax Propositi Vinco, (deur volharding word sukses behaal) moet altyd met trots bejeën word. Ons doel is om lojaal te wees teenoor almal wat saam met ons deel is van Hoërskool Vryheid. In nakoming van die daargestelde skoolreëls vind opvoeding in ‘n gedissiplineerde milieu plaas en eers dan word die leerders gelei tot verantwoordelikheid, om uiteindelik hul plek in die samelewing te beklee.


VRYHEID HIGH SCHOOL
RULES

Vryheid High School has a proud tradition built by dedicated parents, staff and pupils over many years. It is an honour and privilege to be connected with this school, and therefore in our common aim of education, the school’s motto ‘Tenax Propositi Vinco’ (victory through perseverance) shall serve as our basis and as an incentive. Our aim is to be loyal towards everybody who forms part of Vryheid High School. When learners obey the rules, education takes place in a disciplined environment, and only then are learners led to responsibility and eventually, they will take their place in society as responsible, moral adults.

SIMPLE TEXT

It all comes down to plain text actually!

The amazing Kallyas theme.. reloaded!

Enthusiastically orchestrate premier web services whereas turnkey relationships. Competently procrastinate goal-oriented catalysts for change through resource-leveling paradigms.

Assertively integrate resource sucking sources through resource maximizing channels. Seamlessly deliver virtual paradigms through web-enabled value. Progressively parallel task turnkey materials without effective leadership oriented catalysts for change through.

Assertively integrate resource sucking sources through resource maximizing channels. Seamlessly deliver virtual paradigms through web-enabled value. Progressively parallel task turnkey materials without effective leadership skills.

Enthusiastically orchestrate premier web services whereas turnkey relationships. Competently procrastinate goal-oriented catalysts for change through resource-leveling.

01

ALGEMENE GEDRAG EN DISSIPLINE | GENERAL BEHAVIOUR AND DISCIPLINE

Volgens die landswette is die volgende streng verbode: rook (beperk in openbare plekke), alkohol- en dwelmgebruik en die besit van ‘n wapen deur enige kind. Daarom mag geen leerder in die besit wees van, verbruik, handel dryf of verkoop van sigarette, alkohol, dwelms, wapens, satanistiese of pornografiese materiaal nie. VHS het ‘n algehele verbod op selfone en soortgelyke elektroniese toestelle in plek. Dit beteken dat die besit en/of gebruik daarvan tydens skoolure op die skoolgronde ontoelaatbaar is. Sodanige toestel sal onmiddellik gekonfiskeer word. Gekonfiskeerde toestelle kan na ‘n tydperk van een kwartaal (55 skooldae) deur ouers/voog opgeeïs word. Identifikasie word egter hiervoor benodig. Die skool aanvaar nie aanspreeklikheid vir die verlies en/of skade van selfone nie. ‘n Leerder se gedrag sal ten alle tye van so ‘n aard wees dat dit aan algemene beskaafde standaarde voldoen en die skool se beeld nie skaad nie. Dit impliseer die volgende:
 • Respekteer gesag en ander se eiendom
 • Wedersydse respek tussen leerders
 • Stiptelikheid
 • Beleefde optredes
 • Uitvoer van billike opdragte. Die volgende gedrag word ten alle tye ten strengste afgekeur:
 • Stokkiesdraai
 • Die gebruik van vuil taal
 • Enige optrede wat die skool, opvoeders, ouers of ander leerders in die verleentheid stel
 • Kwaadwillige skending of beskadiging van departementele, skool- of privaateiendom
 • Diefstal
 • Enige vorm van intimidasie of fisiese aanranding.

 The following is strictly prohibited according to the law of the country: smoking (restricted in public places), alcohol or drug abuse and the possession of weapons by any child. Therefore no learners are allowed to be in possession of, consume, trade or sell cigarettes, alcohol, drugs, weapons, satanistic or pornographic material. VHS now has a total ban on cellphones and any other similar electronic devices. That means the possession and use of these devices during school hours on the school property is strictly forbidden. Any such device will be confiscated immediately. Confiscated devices can be fetched from the school by parents/guardians after a term (55 school days) has elapsed. Identification will be required upon collection. The school does not accept responsibility for any loss/damages of such devices. A learner’s behaviour and appearance shall comply with the general civilised norms and it should not be to the detriment of the school’s good name. This implies that following:
 • Respect for others and their property.
 • Mutual respect between learners.
 • Promptness.
 • Polite behaviour.
 • Execution of reasonable instructions. The following behaviour is strictly prohibited:
 • Truancy.
 • Swearing and blasphemy.
 • Behaviour which is detrimental or embarrassing to other learners,
 • parents or the school
 • Intentional damage of departmental, school or private property.
 • Theft.Any form of intimidation or assault.
02

KLEREDRAG EN VOORKOMS | DRESS AND GENERAL APPEARANCE

Leerders sal die voorgeskrewe skooldrag met trots dra. Provinsiale kleurbaadjies mag slegs op Vrydae gedra word. Tydens formele skoolfunksies moet skooldrag gedra word en by sportgeleenthede word informele skooldrag verwag. Haarstyle en natuurlike haarkleure wat pas by die skooluniform is toelaatbaar. Dogters se haarstyle sal kort, netjies, uit die gesig wees, terwyl lang hare vasgemaak sal word. 14 Dogters mag haarbykomstighede in swart en donkergroen dra. Dogters se naels sal kort en netjies versorg wees en geen grimering mag gedra word nie. Seuns sal skoongeskeer wees. Slegs polshorlosies en Medic Alert kettinkies mag gedra word. Slegs een paar knoppie- of een paar ringetjie-oorringe aan die onderkant van die oor, mag deur dogters gedra word.
Learners shall wear the prescribed uniform with pride. Provincial blazers may be worn only on Fridays. The school uniform shall be worn during formal school functions and the informal uniform during sport functions. Only hairstyles and natural hair colours suitable and appropriate for school uniform are allowed. Girls’ hairstyles shall be short, tidy and out of the face, while long hair has to be tied back. Girls may wear dark green or black hair accessories. Girls’ nails shall be short and tidy and no make-up is allowed. Boys shall be clean-shaven. Only a watch and a ‘Medic Alert’ bracelet may be worn. Girls may wear only one pair of earrings (studs/rings) in the lower part of the ear.
03

SKOOLTERREIN | SCHOOL GROUNDS

 • Hou die skoolterrein en –geboue netjies en skoon.
 • Die swembad mag net onder toesig van ‘n onderwyser gebruik word.
 • Leerlinge se motors mag slegs by die swembad parkeer word indien parkeerkeerplek beskikbaar is.
 • Alle besoekers moet by ontvangs aanmeld.
 • Klaskamers is voor skool en gedurende pouses buite perke.
 • Geen gevaarlike speletjies mag op die skoolterrein gespeel word nie.
 • Keep the school grounds and buildings tidy and clean.
 • The swimming pool may only be used under the supervision of a suitably qualified adult.
 • Learners are allowed to park their vehicles in the parking area at the swimming pool, subject to the availability of such parking space.
 • All visitors to the school have to report to the reception office.
 • Classrooms are out of bound before school, during breaks and after school.
 • Dangerous games on the school premises are forbidden.
04

AFWESIGHEDE EN VERLATING VAN SKOOLTERREIN | ABSENCE AND LEAVING OF SCHOOL PREMISES

 • Indien ‘n leerder afwesig is moet ‘n brief op die dag van terugkoms, van ouers of voogde, by die registeronderwyser ingehandig word.
 • Gedurende eksamen en kontroletoetse moet ‘n mediese sertifikaat ingehandig word.
 • Dit is ‘n leerder se verantwoordelikheid om in die geval van afwesigheid alle werk, huiswerk en toetse onmiddellik in te haal.
 • Leerders mag slegs die terrein verlaat in uitsonderlike gevalle, nadat toestemming van ‘n departmentshoof verkry is d.m.v. ‘n verlofbrief.
 
 • When a learner has been absent from school, a letter signed by the legal guardian, giving reasons for the absence, shall be handed in to the register teacher on the pupil’s return to school.
 • A medical certificate has to be handed in if a learner is absent from an examination or control test.
 • It is the learner’s responsibility to catch up any work, homework and tests if he/she has been absent.
 • Learners may only leave the school premises in exceptional circumstances after the head of department signed a permission letter for absence.
05

BUITE-KURRIKULÊRE GELEENTHEDE | EXTRA-MURAL ACTIVITIES

 • Leerders word aangemoedig om aan alle skoolgeleenthede en sportaktiwiteite op ‘n gesonde en entoesiastiese wyse deel te neem.
 • Tydens wedstryde moet die beslissing van die skeidsregter deur spelers en toeskouers aanvaar word.
 • Goeie orde en netheid moet altyd in die busse heers.
 • Learners are encouraged to take part in official school functions and sporting activities in a healthy and enthusiastic manner.
 • The decisions of the referee and/or umpire shall not be questioned during matches.
 • Good discipline and order shall be maintained on the buses.
06

WANGEDRAG | MISCONDUCT

Vlak 1 - Dit is die volgende:

 • Versuim om betyds in die klas te wees;
 • Wegbly uit ‘n klas;
 • Versuim om huiswerk te doen;
 • Versuim om op redelike opdragte te reageer;

Vlak 2 - Dit is die volgende:

 • Herhaling van Vlak 1 wangedrag;
 • Rook of besit van tabak;
 • Skool verlaat sonder toestemming;
 • Gebruik van skeltaal;
 • Ontwrigting van onderrig in die klaskamer;
 • Vertoon van minagting teenoor ‘n ander persoon;
 • Pleging van geringe vandalisme soos graffiti;
 • Oneerlikheid.

Vlak 3 - Dit is die volgende:

 • Herhaling van Vlak 2-wangedrag waar die skoolowerhede se optrede as ondoeltreffend beskou word;
 • Toediening van geringe besering aan ‘n ander persoon;
 • Dobbelary;
 • Uiters ontwrigtende optrede in die klasse;
 • Vervalsing van dokumente of handtekeninge met geringe gevolge;
 • Rassistiese, seksistiese of ander diskriminerende optrede;
 • Besit van gevaarlike wapens;
 • Diefstal;
 • Vandalisme;
 • Oneerlikheid tydens eksamens.

Vlak 4 - Dit is die volgende:

 • Herhaling van Vlak 3-wangedrag;
 • Gebruik van ‘n gevaarlike wapen om iemand anders te dreig;
 • Doelbewuste besering aan ‘n ander persoon;
 • Mondelinge dreigement ten opsigte van die veiligheid van ‘n ander persoon;
 • Betrokkenheid by seksuele aktiwiteite;
 • Verkoop van dwelmmiddels;
 • Besit of gebruik van alkohol of dwelmmiddels;
 • Ontwrigting van die hele skool (bv. boikot of betoging sonder toestemming);
 • Vervalsing van dokumente of handtekeninge met ernstige gevolge.
 • Verspreiding van pornografiese, rassistiese of seksistiese materiaal.
 • Besit van gevaarlike wapens.

Vlak 5

 • Herhaling van Vlak 4-wangedrag;
 • Opset tot ernstige fisiese besering van ander persoon (aanranding);
 • Opsetlike gebruik van ‘n gevaarlike wapen;
 • Seksuele teistering;
 • Seksuele mishandeling en verkragting;
 • Ernstige diefstal;
 • Inbraak en toegang tot gesluite perseel;
 • Moord.

Level 1 - These are:

 • Failure to be in class on time
 • Bunking class
 • Failing to finish homework
 • Failing to respond to reasonable instructions

Level 2 - These are:

 • Repetition of Level 1 misconduct
 • Smoking or carrying tobacco
 • Leaving school without permission
 • Using abusive language
 • Interrupting education in the classroom
 • Showing disrespect to another person
 • Engaging in minor vandalism, like graffiti
 • Being dishonest

Level 3 - These are:

 • Repetition of Level 2 misconduct where action taken by school authorities is considered ineffective.
 • Inflicting minor injury to another person
 • Gambling
 • Being severely disruptive of classes
 • Forging documents or signatures with minor consequences
 • Racist, sexist of other discriminatory behaviour.
 • Possession of pornographic, racist or sexist materials
 • Theft
 • Vandalism
 • Cheating during examinations.

Level 4 - These are:

 • Repetition of level 3 misconduct
 • Threatening another person with a dangerous weapon
 • Causing intentional injury to another person
 • Verbally threatening the safety of another person
 • Engaging in sexual activity or mimicking sexual activity.
 • Selling drugs
 • Possession of, or using, alcohol or narcotics
 • Disrupting the school (eg boycotting or picketing without consent)
 • Forging documents or signatures with serious consequences
 • Distributing pornographic, racist or sexist materials
 • Possessing dangerous weapons

Level 5

 • Repetition of level 4 acts
 • Intending to inflict major physical injury on another person(assault)
 • Intentionally using a dangerous weapon
 • Sexual harassment
 • Sexual abuse and rape
 • Major theft
 • Breaking in and entering locked premises
 • Murder

 

WAARSKUWING | Vlak 1 & 2 SUSPENDERING | Vlak 3 SKORSING | Vlak 4 & 5
Oneerlikheid in klas Oneerlikheid in toetse/eksamens
Diefstal Roof
Leuntaal Blatante oneerlikheid
Doelbewuste aksies gemik om opvoeders en medeleerders te verneder. Krenkende,
verpersoonlikde graffiti
Dreigemente gerig aan opvoeders.
Dreigemente van geweld gerig tot medeleerders. Intimidasie van andere om instemming af te dwing.
Besit van ‘n wapen by die skool bv. vuurwapen, mes met lem langer as 4 cm, dolk, panga, replikavuurwapen, ens. Ernstige aanranding op opvoeder, nie-opvoeder, leerder. Enige aksie wat volgens die dissiplinêre turbinaal die lewe en veiligheid van ander bedreig.
Beskadiging van skooleiendom sowel as eiendom van andere.
Besit van pornografiese/onwelvoeglike materiaal. Verspreiding van pornografiese/onwelvoeglike materiaal
Besit/gebruik/verkoop (smous) van verdowingsmiddels of enige moreel aftakelende aksies
Rook by die skool. Gebruik van vuiltaal in die openbaar. Naam van die skool deur die modder sleep.  Voortgesette rook by die skool.
Voortgesette ongehoorsaamheid. Voortgesette niesamewerking met opvoeders of skoolowerhede.   Opsetlike, en ernstige ondermeining van die gesag die hoof en opvoeders. Stokkiesdraai.  Voorgesette uittarting van die skoolowerhede.
Seksuele aanmerkings. Seksuele teistering Herhaling van seksuele aanmerkings en teistering. Aggressiewe aksies gemik op die verkrying van seksuele gunste. Seksuele aanvalle: seks-verwante misdade/wangedrag, insluitende verkragting en seksuele aanval.
Aksies gemik om rassisme aan te vuur.  Skuldigbevinding in ‘n geregshof.

 

 

WARNING | Level 1 & 2 SUSPENSION | Level 3 EXPULSION | Level 4 & 5
Cheating in class Cheating in tests / examinations
Theft Robbery
Lying Blatant dishonesty
Actions obviously aimed at humiliating educators and fellow learners. Hurtful, nasty, personalised graffiti. Threats to educator. Threats of violence to fellow learners. Intimidation of others to enforce acquiescence. Possessing a weapon at school, eg firearm, knife with blade longer than 4 cm, dagger, panga, replica of firearms, etc. Serious assault: educator, non-educator, learner. Any act, which in the opinion of the disciplinary tribunal, endangers the life and safety of others.
Damage to school’s property. Damage to property of others.
Possession of obscene/pornographic material. Distribution of obscene/pornographic material. Possession/Use/Sale (peddling) of drugs, and similar morally debilitating actions.
Smoking at school. Use of vulgar language in public. Bringing school’s name into disrepute. Repeated smoking at school
Persistent disobedience. Persistent non-cooperation with an educator or with the school authorities. Deliberate and serious undermining of the authority of the principal and educators. Truancy. Repeated defiance of the school authorities.
Sexual remarks. Sexual harassment. Repeated gender harassment. Sexual coercion: aggressive action aimed at procuring sexual favours. Sexual assault: sex-related crimes/misconduct - including rape and sexual assault.
Actions provoking racism Guilt proven in a court of law.

 

STRAFMAATREËLS

Die strafstelsel van die skool is gebaseer op die bogenoemde in nommer 6.

PUNISHMENT:

The punishment system of the school is based on the above mentioned in
number 6.

LET WEL:

Dit is nie die bedoeling om elke moontlike oortreding wat deur ‘n leerder begaan kan word hier te beskryf en straf te bepaal nie. Die beleid is egter altyd om toepaslike straf aan oortredings te koppel. Bo en behalwe bogemelde reëls en gebruike begaan ‘n leerder ‘n oortreding deur enige handeling of versuim wat die goeie orde, goeie naam, eiendom, eer of veiligheid van leerders of personeel aantas, beskadig of benadeel of daartoe kan lei. Dit is die uitsluitlike diskresie van die skoolhoof, of ‘n persoon deur hom daartoe gemagtig, om te bepaal of sodanige handeling of versuim ‘n oortreding van bogemelde bepaling daarstel.

N.B.

It is not the intention to describe every offence a learner may commit and to determine punishment for it. The policy, however, is to link appropriate punishment to offences. Over and above the abovementioned rules and customs a learner commits an offence by any action of neglect that damages or harms the good order, good name, property, honour or safety of learners or staff of by any action that can lead to it. It is the sole discretion of the principal, or a person so authorised by him, to determine if such action of neglect constitutes an offence of the abovementioned provision.

SLOT:

Dit is ons gemeenskaplike doel as ouers en personeel om ons opvoedingstaak as plig teenoor God, ons naaste en ons kinders ten alle tye na te kom. Ons as leerders moet dus hierdie roeping respekteer en gesag aanvaar en gevolglik die reëls nakom. Indien die reëls oortree word, sal leerders gestraf word na gelang van die erns van die oortreding. Die finale beslissing berus in die hande van die skoolhoof, in samewerking met die Beheerliggaam van Hoërskool Vryheid, waar verlang.

CONCLUSION:

It is the common aim of both parents and teachers to fulfil our task of educating children to be moral, responsible adults. We as adults have to respect this vocation, and accept this calling. The rules are designed to assist our educative task. If these rules are transgressed, learners will be punished in accordance with the seriousness of the transgression, but the final decision will be vested in the authority of the principal in conjunction with the Governing Body if necessary.

TOP