ALGEMEEN

ADMINISTRASIE

Die Skoolhoof staan in beheer van die interne organisasie en administrasie van die skool. Ten einde die administrasie vlot te laat verloop, word die Skoolhoof nie net deur die bestuurspan en onderwyspersoneel bygestaan nie, maar ook deur 'n aantal sekretaresses.

SKOOLBESOEK

Getroue skoolbesoek is van die uiterste belang. Ouers word vriendelik dog dringend versoek om toe te sien dat hulle kinders die skool getrou bywoon en nie onnodig van die skool af wegbly nie.

Afsprake by o.a. tandartse en dokters, behoort so gemaak te word dat dit, so ver moontlik, nie gedurende skoolure val nie. Vakansiereëlings moet so getref word dat leerlinge nie vóór die skole sluit, moet vertrek en/of na die skole reeds heropen het, eers terugkeer nie. Dit benadeel die leerling se vordering indien hy/sy nie gereeld by die skool is nie.

Indien dit noodsaaklik is dat 'n leerling die skoolterrein gedurende skoolure moet verlaat, moet die ouers 'n briefie aan die skool skryf, of die afspraakkaartjie moet getoon word en dan kan die leerling verlof verleen word om die terrein te verlaat.

Indien 'n leerling 'n hele dag of meer afwesig was, moet die ouers, deur middel van 'n briefie, die skool in kennis stel van die rede(s) wat die leerling genoodsaak het om nie die skool by te woon nie. Hierdie briefie moet, indien moontlik, voor die tyd of anders op dieselfde dag waarop die leerling weer skool toe kom, aan die skool gestuur word.

Die skool mag nie toestemming verleen dat 'n leerling van die skool afwesig mag wees nie. Regulasies laat dit nie toe nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ouers, indien hulle op hulle eie risiko die leerlinge vir 'n kort tydjie toelaat om die skool nie by te woon nie - om watter rede ookal - sodanige afwesigheid aan die skool sal verduidelik.

SKOOLURE

Die skool begin soggens om 07:30, en daar word van leerlinge verwag om betyds by die skool te wees. Indien 'n leerling laat kom, moet hy eers by die kantoor aanmeld om te verduidelik en om te sorg dat hy teenwoordig gemerk word vir die dag. Skooldae eindig 13:45

SKOOLGELD

Skoolfonds is verpligtend. Hierdie geld word aangewend vir die administrasie van die skool en dit behels die akademie, sport, kultuur, assuransie van die skool se inhoud, instandhouding van die geboue en terreine asook die aankoop van toerusting.

Gewone sportritte in NKZN word gedeeltelik deur die skoolfonds gesubsideer. Hierdie subsidie word egter jaarliks opnuut bepaal. Groot addisionele fondsinsamelingsveldtogte sal slegs van stapel gestuur word indien geld benodig word vir 'n bepaalde projek wat aangepak word. Ons hoop om die meeste van ons uitgawes te dek met behulp van die skoolfonds. Indien alle ouers in hierdie verband saamwerk, sal dit selde nodig wees om spesiale groot fondsinsamelingsveldtogte te hou.

Die skoolgeld word van tyd tot tyd hersien om aan te pas by die behoeftes van die skool en die leerlinge.

VRL

Die verteenwoordigde raad van leerders word jaarliks verkies. Een verteenwoordiger uit elke klas word demokraties volgens stemming verkies. Drie lede vanuit die raad word verkies wat leerders op die beheerraad van die skool verteenwoordig. Die VRL is die enigste legitieme liggaam van leerders in die skool.

LEIERS

Om die hoof en die personeel by te staan word daar jaarliks 'n aantal leiers vanuit die gr. 12 groep aangewys. Hierdie leerlinge help veral met die handhawing van dissipline. Hoofleiers en onderhoofleiers word uit hierdie groep deur die hoof, in samewerking met die personeel, aangewys.

VERLORE GOEDERE

  1. Persoonlike besittings: Ouers word vriendelik versoek om toe te sien dat alle persoonlike besittings van hulle kinders, dus ook kledingstukke, deeglik gemerk is. Indien sodanige artikels nie behoorlik gemerk is nie, is dit uiters moeilik om die eienaar(s) op te spoor.
  2. Indien leerlinge waardevolle artikels of groot bedrae geld skool toe bring, moet dit aan 'n onderwyser oorhandig word of by die kantoor ingelewer word vir veilige bewaring. Indien dit nie gedoen word nie, kan die skool nie die verantwoordelikheid vir die verlies van sodanige artikels of geld aanvaar nie.
  3. Indien daar besittings van leerlinge by die skool wegraak, sal die skool alles in sy vermoë doen om te help met die opsporing daarvan, maar so iets is baie moeilik en dikwels heeltemal onmoontlik.

PROSEDURE WANNEER OUERS DIE SKOOL WIL BESOEK

Indien 'n ouer of ouers die skool wil besoek, sal dit baie moeite vir beide partye bespaar indien die skool geskakel word om 'n afspraak te maak. Die sekretaresse wat die skakelbord bedien, sal navraag doen om vas te stel wat die saak is wat die ouer/s wil kom bespreek en dan sal sy 'n afspraak maak met die persoon wat verantwoordelik is vir die betrokke afdeling van die skool of leerling se aktiwiteit. Indien 'n afspraak nie gemaak kan word nie, moet ouers dikwels lank wag om die hoof of iemand anders te spreek en ons sal graag wil sien dat ouers hierdie ongerief gespaar word.

GENERAL

ADMINISTRATION

The Headmaster is in charge of the internal organisation of the school. So that administration runs smoothly, the Headmaster is assisted not only by the management team and teachers, but also by a number of secretaries.

SCHOOL ATTENDANCE

Regular attendance is of the utmost importance. Parents are kindly, but urgently requested to see that their children attend school and are not absent unnecessarily.

Appointments with doctors, dentists, etc. should, if possible, not be made to coincide with school hours. Holiday arrangements should not necessitate taking a learner from school before a holiday commences, or returning a learner later after a holiday. The learner's progress at school is hampered if his attendance is not regular.

If it is necessary for a learner to leave the school grounds, parents must write a letter to the school, or an appointment card must be produced, so that permission can be granted for the learner to leave the school premises.

If a learner has been absent for a day or more, parents are requested to write an explanatory note to the school, stating the reason/s for the learner's absence. This note should be sent preferably before the learner's return to school, but, failing this, on the day the learner returns.

Departmental regulations do not permit the school to grant leave of absence to a learner. Therefore it is essential that if, at their own risk, parents allow their children to be absent for any period of time and for whatever reason, they will inform the school accordingly.

SCHOOL HOURS

School commences at 07:30 and learners are expected to be on time. If a learner is late he is required to report at the office to explain why he is late and to ensure that he is marked present for the day.

The school day ends at 13:45.

SCHOOL FEES

School fees are compulsory. These funds are used for the administration of the school, which involves all academic purposes, sport, culture, and insurance of all the school's contents, maintenance of the buildings and grounds and the purchase of equipment. Large fund-raising campaigns will be launched only where money is required for a specific project.

We hope to cover most of our expenditure by means of the school funds. With the co-operation of all the parents it should seldom be necessary to embark on larger fund-raising campaigns. School funds are adjusted from time to time according to the requirements of the school and learners.

RCL

The Representative Council of Learners is elected at the beginning of each year. A learner of each class is democratically elected by closed ballot paper. Three RCL members are elected by this council to have representation on the SGB. The RCL is the only legitimate body for learners in the school.

LEADERS

Annually, a number of leaders from the Gr. 12 group are appointed to assist the Headmaster, teachers and the RCL. These learners help, especially, in maintaining discipline. The positions of head leaders and deputy head leaders are appointed from this group by the principal in conjunction with the staff.

LOST PROPERTY

  1. Personal Property: Parents are requested to make sure that all personal property and clothing is clearly marked. If articles are not properly marked, it is extremely difficult to trace the owner/s. Parents are requested to assist the school by encouraging their children in the proper care of all textbooks.
  2. If learners bring valuable articles or large amounts of money to school, these should be handed to a teacher or the office for safe-keeping. If this is not done, the school cannot be held responsible for any losses incurred. Learners are to be discouraged from unnecessarily bringing valuable articles and large sums of money, to school.
  3. If a learner incurs any loss, the school will do its best to trace the lost property, but this is a difficult, and sometimes impossible, task.

VISITS TO THE SCHOOL

If a parent wishes to visit the school, possible inconvenience for both parties can be eliminated by making an appointment beforehand. The receptionist will enquire as to the nature of the matter and will make an appointment with the person responsible for that facet of the school or the learner's activities. Without an appointment, parents are often obliged to wait long periods before speaking to the headmaster or another person and we wish to eliminate this inconvenience.

TOP