GRAAD 8 & 9

SEN. FASE – Alg. Onderwys en Opleiding

MLMMSWiskunde
EMSEkonomiese en Bestuurswetenskappe
TECHTegnologie
LLCTale: Afrikaans en Engels
NWNatuurwetenskappe
MSWMenslike en Sosiale Wetenskappe
K&KKuns en Kultuur
LOLewensoriëntering

 

GRADES 8 & 9

GET – General Education and Training

MLMMSMathematics
EMSEconomic and Management Sciences
TECHTechnology
LLCLanguages: Afrikaans and English
LLC3Languages: German and isiZulu
NSNatural Sciences
HSSHuman and Social Sciences
A+CArts and Culture
LOLife Orientation

 

PROMOSIEKRITERIUM

VIR GRAAD 8 & 9

50%in Huistaal
40%in Eerste Addisionele Taal
40%in Wiskunde
3 x 40%in enige ander vakke
2 x 40%in enige ander vakke

 

PROMOTION CRITERIA

GRADE 8 & 9

50%in Home Language
40%in First Additional Language
40%in Mathematics
3 x 40%in other subjects
2 x 30%in other subjects

VAKKODES GR. 10 - 12

VOO: Verdere Onderwys en Opleiding

AFRHLAfrikaans Huistaal
ENGFAEngels Eerste Add Taal
GRMSADuits Tweede Addisionele Taal
LFSCLewenswetenskappe
MATHWiskunde
PHSCNatuuur en Skeikunde
GRDSIngenieursgrafika en Ontwerp
ZULFAisiZulu Eerste Addisionele Taal
LIFELewensoriëtering
ACCNRekeningkunde
BSTDBedryfsekonomie
MLITWiskundige Geletterdheid
GEOGAardrykskunde
HOSPGasvryheidstudies
CATNRekenaartoepassings-tegnologie
TRSMToerisme

SUBJECTS GR 10 – 12

FET: Further Education and Training

ENGHLEnglish Home Language
AFRFAAfrikaans First Additional
Language
GRMSAGerman Second Additional
Language
LFSCLife Sciences
MATHMathematics
MLITMathematical Literacy
PHSCPhysical Sciences
GEOGGeography
TRSMTourism
GRDSEngineering Graphics and
Design
ACCNAccounting
BSTDBusiness Studies
CATNComputer Applications
Technology
ZULFAisiZulu First Additional
Language
HOSPHospitality Studies
LIFELife Orientation
TOP