VAKKEUSES
VIR GRAAD 10

1 AFRHL
2 ENGFA isiZulu First
Additional
Language
3 Wiskunde Wiskundige
Geletterdheid
4 Lewensoriëntering
5 Fisiese
Wetenskappe
Toerisme Besigheids-studies
6 Rekenaartoepassingstegnologie Ingenieursgrafika
en ontwerp
Lewenswetenskappe
7 Gasvryheidstudies Rekeningkunde Duits Tweede
Addisionle Taal
Aardrykskunde

 

SUBJECT CHOICES
FOR GRADE 10

1 English Home
Language
2 Afrikaans First
Additional
Language
isiZulu First
Additional
Language
3 Mathematics Mathematical
Literacy
4 Life Orientation
5 Physical
Sciences
Tourism Business
Studies
6 Engineering
Graphics and
Design
Life Sciences Computer
Application
Technology
7 Hospitality
Studies
German Second
Additional
Language
Accounting Geography

 

VAKKEUSES GR. 10 - 12 NASIONALE KURRIKULLUMVERKLARING VAKKEUSE EN VEREISTES VIR DIE TOEKENNING VAN DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT.

Om te kwalifiseer vir die Nasionale Senior Sertifikaat, moet alle leerders sewe vakke neem en aan die minimum vereistes vir elke vak voldoen.

SUBJECT CHOICES GR.10, 11 and 12 NATIONAL CURRICULUM STATEMENT SUBJECT CHOICES AND REQUIREMENTS FOR THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE.

To qualify for the National Senior Certificate, all learners must enroll for a minimum of seven subjects and need to meet the minimum requirements of each subject.

 

SEWE VAKKE MINIMUM VEREISTES
VIER VERPLIGTE VAKKE

Twee tale (een as Huistaal en ‘n ander taal op minstens Eerste Addisionele Taalvlak)

Wiskunde OF Wiskundige Geletterheid.

Lewensoriëntering

+
DRIE KEUSEVAKKE

Enige drie ander goedgekeurde NKV-vakke (sien toepaslike tabel)

Behaal ten minste 40% in enige ander TWEE vakke.

Behaal ten minste 30% in enige ander DRIE vakke.

Behaal ten minste 30% in enige ander DRIE vakke.

 

 

 

SEVEN SUBJECTS MINIMUM REQUIREMENTS
FOUR COMPULSORY SUBJECTS

Two languages (one asofficial home language and one as first additional language)

Mathematics or Mathematical Literacy

Life orientation

+
THREE CHOICE SUBJECTS

Any three recognised NSC subjects (see table)

 

Obtain at least 40% in official home language.

Obtain at least 40% in any other TWO subjects.

Obtain at least 30% in any other THREE subjects.

 

PRESTASIE GRADERINGSKODES VOLGENS DIE NASIONALE KURRIKULUM VERKLARING

PRESTASIE GRADERINGSKODES GRADERING PUNTE
7 Uitstaande Prestasie 80-100
6 Meriete Prestasie 70-79
5 Aansienlike Prestasie 60-69
4 Voldoende Prestasie 50-59
3 Gemiddelde Prestasie 40-49
2 Basiese Prestasie 30-39
1 Nie Bereik 0-29

 

SCALE OF ACHIEVEMENT IN THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT GR 10 - 12

Rating / Code Description of Competence Marks %
7 Outstanding 80-100
6 Meritorious 70-79
5 Significant 60-69
4 Satisfactory 50-59
3 Adequate 40-49
2 Inadequate 30-39
1 Inadequate 0-29

 

  • Kies een vak op elke lyn (1-7)
  • Voldoende prestasie in vier “donkergedrukte” vakke gee toelating tot die minimum vereiste vir Baccalareus Graadkursusse.

SLAAGVEREISTES EN TOELATINGSVEREISTES

Vlak % Slaag Toelating
 Diploma  Graad
7 80-100
6 70-79
5 60-69
4 50-59 4
3 40-49 2(+1) 4
2 30-39 3
1 0-29 1

 

  • Choose one subject on line (1-7).
  • Satisfactory achievement in four ‘bold’ subjects provides the primary basis of admission to a Bachelors Degree Programme.

PASS AND ADMISSION REQUIREMENTS

Level % Pass Admission
 Diploma  Degree
7 80-100
6 70-79
5 60-69
4 50-59 4
3 40-49 2(+1) 4
2 30-39 3
1 0-29 1

 

TOP