VAKKEUSES
VIR GRAAD 10

1AFRHL
2ENGFAisiZulu First
Additional
Language
3WiskundeWiskundige
Geletterdheid
4Lewensoriëntering
5Fisiese
Wetenskappe
ToerismeBesigheids-studies
6RekenaartoepassingstegnologieIngenieursgrafika
en ontwerp
Lewenswetenskappe
7GasvryheidstudiesRekeningkundeDuits Tweede
Addisionle Taal
Aardrykskunde

 

SUBJECT CHOICES
FOR GRADE 10

1English Home
Language
2Afrikaans First
Additional
Language
isiZulu First
Additional
Language
3MathematicsMathematical
Literacy
4Life Orientation
5Physical
Sciences
TourismBusiness
Studies
6Engineering
Graphics and
Design
Life SciencesComputer
Application
Technology
7Hospitality
Studies
German Second
Additional
Language
AccountingGeography

 

VAKKEUSES GR. 10 - 12 NASIONALE KURRIKULLUMVERKLARING VAKKEUSE EN VEREISTES VIR DIE TOEKENNING VAN DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT.

Om te kwalifiseer vir die Nasionale Senior Sertifikaat, moet alle leerders sewe vakke neem en aan die minimum vereistes vir elke vak voldoen.

SUBJECT CHOICES GR.10, 11 and 12 NATIONAL CURRICULUM STATEMENT SUBJECT CHOICES AND REQUIREMENTS FOR THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE.

To qualify for the National Senior Certificate, all learners must enroll for a minimum of seven subjects and need to meet the minimum requirements of each subject.

 

SEWE VAKKEMINIMUM VEREISTES
VIER VERPLIGTE VAKKE

Twee tale (een as Huistaal en ‘n ander taal op minstens Eerste Addisionele Taalvlak)

Wiskunde OF Wiskundige Geletterheid.

Lewensoriëntering

+
DRIE KEUSEVAKKE

Enige drie ander goedgekeurde NKV-vakke (sien toepaslike tabel)

Behaal ten minste 40% in enige ander TWEE vakke.

Behaal ten minste 30% in enige ander DRIE vakke.

Behaal ten minste 30% in enige ander DRIE vakke.

 

 

 

SEVEN SUBJECTSMINIMUM REQUIREMENTS
FOUR COMPULSORY SUBJECTS

Two languages (one asofficial home language and one as first additional language)

Mathematics or Mathematical Literacy

Life orientation

+
THREE CHOICE SUBJECTS

Any three recognised NSC subjects (see table)

 

Obtain at least 40% in official home language.

Obtain at least 40% in any other TWO subjects.

Obtain at least 30% in any other THREE subjects.

 

PRESTASIE GRADERINGSKODES VOLGENS DIE NASIONALE KURRIKULUM VERKLARING

PRESTASIE GRADERINGSKODESGRADERINGPUNTE
7Uitstaande Prestasie80-100
6Meriete Prestasie70-79
5Aansienlike Prestasie60-69
4Voldoende Prestasie50-59
3Gemiddelde Prestasie40-49
2Basiese Prestasie30-39
1Nie Bereik0-29

 

SCALE OF ACHIEVEMENT IN THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT GR 10 - 12

Rating / CodeDescription of CompetenceMarks %
7Outstanding80-100
6Meritorious70-79
5Significant60-69
4Satisfactory50-59
3Adequate40-49
2Inadequate30-39
1Inadequate0-29

 

  • Kies een vak op elke lyn (1-7)
  • Voldoende prestasie in vier “donkergedrukte” vakke gee toelating tot die minimum vereiste vir Baccalareus Graadkursusse.

SLAAGVEREISTES EN TOELATINGSVEREISTES

Vlak%SlaagToelating
 Diploma Graad
780-100
670-79
560-69
450-594
340-492(+1)4
230-393
10-291

 

  • Choose one subject on line (1-7).
  • Satisfactory achievement in four ‘bold’ subjects provides the primary basis of admission to a Bachelors Degree Programme.

PASS AND ADMISSION REQUIREMENTS

Level%PassAdmission
 Diploma Degree
780-100
670-79
560-69
450-594
340-492(+1)4
230-393
10-291

 

TOP